The US Senate and Arms Control

On February 2, Dr Lowell Schwartz, Senior Professional Staffer attached to the Senate Foreign Relations Committee addressed the seminar on the role of the US Senate in relation to contemporary nuclear arms control. After providing a general overview of the different roles played by the Senate in the policy process, Dr. Schwartz then discussed the role of the Senate with regards to several contemporary nuclear issues, including North Korea, Iran, and US-Russia arms control. In particular, Dr. Schwartz raised a number of practical difficulties in getting the Senate to ratify future arms control treaties, and the impact this will have on the way the Executive Branch will approach future arms control negotiations.

El 2 de febrer, el doctor Lowell Schwartz, membre del Senior Professional Staffer del Senate Foreign Relations Committee, va abordar el seminari sobre el paper del Senat nord-americà en relació amb el control d’armes nuclears. Després de proporcionar una visió general dels diferents rols que va tenir el Senat en el procés polític, el Dr. Schwartz va exposar el paper del Senat en relació a diversos problemes nuclears contemporanis, incloent Corea del Nord, Iran i el control d’armes entre Estats Units i Rússia. En particular, el Dr. Schwartz va plantejar una sèrie de dificultats pràctiques per aconseguir que el Senat ratifiqués futurs tractats de control d’armes i l’impacte que això tindrà en la manera com el Poder Executiu abordarà les futures negociacions de control d’armes.

 

 

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.