Inscripción al Webinar

Una conversación con Jane Lazarre. La figura de la madre en la literatura americana.

CAT: D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, us informem que les dades que ens envieu seran tractades pel responsable del tractament, Fundació Institut d’Estudis Nord-americans, per tal de poder assistir a seminaris, esdeveniments i altres actes organitzats per l’IEN. La base legítima per al tractament de dades serà l’execució d’un contracte. Les vostres dades només es transmetran o cediran a tercers si fos necessari per realitzar els nostres serveis o en cas d’exigència legal.

Podeu sol·licitar més informació i exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret legal dirigint-vos a l’Institut d’Estudis Nord-americans, Via Augusta, 121, 08006 Barcelona o a ien@ien.es, acompanyat d’una còpia d’una identificació oficial.

--------------

ESP: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, y el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que los datos que nos envíe serán tratados por el responsable del tratamiento, Fundación Instituto de Estudios Norteamericanos, para poder asistir a seminarios, eventos y otros actos organizados por el IEN. La base legítima para el tratamiento de datos será la ejecución de un contrato. Sus datos sólo se transmitirán o cederán a terceros si fuera necesario para realizar nuestros servicios o en caso de exigencia legal.

Puede solicitar más información y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o cualquier otro derecho legal dirigiéndose al Instituto de Estudios Norteamericanos, Via Augusta, 121, 08006 Barcelona o ien@ien.es, acompañado de una copia de una identificación oficial.

--------------

ENG: In accordance with the provisions of Organic Law 3/2018, and Regulations 2016/679 of the European Parliament and of the Council, dated 27 April 2016 we inform you that the data you submit will be processed by the data controller, Fundació Institut d’Estudis Nord-americans, in order to allow you to attend seminars, events and other acts organized by IEN. The legitimate basis for the data processing will be the execution of a contract. Your data will only be transmitted or passed on to third-parties if it were necessary to perform our services or in case of legal requirement.

You may ask for further information and exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition or any other legal right by writing to Institut d’Estudis Nord- americans, Via Augusta, 121, 08006 Barcelona, or to ien@ien.es, accompanied by a copy of an official identification.