Guia de Plans i Descomptes


Matrícules anuals

(Any acadèmic d’octubre a juny)
El programa d’estudis per molts dels nostres cursos és anual, de forma que l’alumne pot matricular-se per als tres trimestres de l’any acadèmic (octubre, gener i abril) en la seva totalitat els quals es realitzaran obligatòriament de forma ininterrompuda.
Aquest pla d’estudis té els següents avantatges:

 • Descomptes al preu del curs, segons la modalitat de pagament escollida (6% en pagament anticipat 4% en pagament trimestral), al marge d’altres deduccions a les quals es pot tenir dret com ara plans familiars, etc.
 • Possibilitat de realitzar el pagament en quotes mensuals a través de l’IEN.
 • Matriculació automàtica de l’alumne cada trimestre al mateix horari, següent curs, sense realitzar cap tràmit a excepció de que l’alumne desitgi canviar les condicions d’estudi per: canvi d’horari, baixa, canvi a un altre curs del programa, etc. En aquests casos, s’haurà d’informar a l’Administració Acadèmica abans del primer dia de matrícula per al següent trimestre (vegeu calendari de matrícules).
Matriculació de nous alumnes

Els nous alumnes abonaran 56€ en concepte de 1ª matrícula.


Matrícules d’un sol trimestre

(Realitzant només un mòdul de 15, 20 o 30 hores de classe).
Laes classes corresponen a un sol trimestre i són per alumnes que desitgen seguir un trimestre aïllat o que prefereixen renovar la matrícula, sense comprometre’s per als següents mòduls de l’any acadèmic.

Aquesta opció no té reserva de plaça per al següent trimestre. Si es desitja continuar, l’alumne (pares o tutors) hauran formalitzar els tràmits de matrícula dins de les dates indicades al calendari.
En aquest cas el pagament també es pot realitzar en tres quotes mensuals con un recàrrec del 3% sobre el preu del trimestre.

En aquesta modalitat la matrícula mínima s’entén per un curs trimestral. Per tant, el preu que s’ha d’abonar correspon a l’import íntegre de la tarifa del curs trimestral que correspongui, encara que l’alumne no hagi finalitzat el trimestre.

Preus per trimestres unitaris

 • Trimestre de 15 hores: 235€
 • Trimestre de 20 hores: 307€
 • Trimestre de 30 hores: 404€
 • Trimestre FunZone de 15 hores: 143€
 • Trimestre FunZone de 20 hores: 190€


Descomptes

Pagament al comptat, 6% de descompte

El pagament de la totalitat de l’import per als tres trimestres de l’any acadèmic (d’octubre a juny) ha de realitzar-se en el moment de matricular-se.

Pagament trimestral, 4% de descompte

El pagament ha de realitzar-se obligatòriament, mitjançant DOMICILIACIÓ BANCARIA.
Els càrrecs a compte es rebaixaran de forma escalonada: així en el primer trimestre s’abona el 100% del preu; en el segon, el 96%, i en el tercer, el 92%, fins al pagament complet del preu anual.
El primer càrrec a compte es fa en el moment de matricular-se, els dos següents càrrecs, es realitzen en acabar les classes del trimestre en curs i abans del primer dia de classes del següent.

Pagament en quotes mensuals

Els alumnes han de matricular-se per als tres trimestres de l’any acadèmic (d’octubre a juny).

El pagament ha de realitzar-se en tres quotes mensuals del mateix import en cada trimestre de l’any mitjançant DOMICILIACIÓ BANCARIA. Els imports varien segons el trimestre, de tal forma que el primer porta un recàrrec del 3% sobre la tarifa del curs; el segon trimestre no té recàrrec i el tercer té un 3% de descompte.
Els càrrecs s’efectuen a través de l’IEN i no d’una entitat financera (consultar tarifes per cada curo). D’aquesta forma el pagament final anual no té cap recàrrec de finançament.

En aquesta modalitat la matrícula mínima s’entén per un trimestre. Per tant, el preu mínim que s’ha d’abonar correspon a l’import íntegre de la tarifa del curs trimestral que correspongui, encara que l’alumne no hagi finalitzat el trimestre.


DEDUCCIONS SOBRE LES TARIFES

Els antics alumnes estan exempts de l’import de la 1.ª inscripció.

Es pot obtenir un 6% de descompte addicional, a la modalitat de pagament per:

 • 2 membres de la mateixa unitat familiar, matriculats a la vegada.
 • Alumnes acreditats oficialment com a família nombrosa.
 • Per alumnes majors de 65 anys o jubilats acreditats.
 • Alumnes que en el moment de matricular-se estiguin a l’atur i donats d’alta al SOC.
Només es té opció a una d’aquestes deduccions i no es poden acumular entre elles.