Ens avala l’experiència

La nostra experiència i dedicació a l’ensenyament de l’anglès durant més de 60 anys avalen el nostre mètode i programa d’estudis, i mostren la serietat i fiabilitat de l’Institut Nord-americà.


Les Classes

Les classes d’anglès de l’Institut Nord-americà (IEN) estan impartides per professors titulats i especialitzats en l’ensenyament de l’anglès com a llengua no nativa.
Tenen un nombre limitat d’alumnes, són dinàmiques i participatives i els alumnes tenen un mateix nivell de coneixements* per facilitar una evolució uniforme. Cada alumne ha fet una prova de nivell per avaluar les seves habilitats lingüístiques, de forma que se li assigna el nivell que millor s’adapta a les seves necessitats.

Tota la classe es fa en anglès, només puntualment i en nivells bàsics, el professor faria servir el castellà per explicar alguna cosa en benefici de la classe.

Es fan servir llibres com a pautes d’estudi i materials audiovisuals, per a cobrir els temes del programa de cada nivell. Però l’esforç més important es fa en la comunicació i comprensió orals. Les classes tenen un alt component conversacional.
Existeix molta interacció entre el professor i els alumnes. S’expliquen els temes a tractar i es treballa sobre ells.

* excepte els nens de 3 a 11 anys que estan organitzats per edats.

El Professorat

El professorat de l’Institut Nord-americà està format per professionals titulats, altament qualificats i amb experiència en l’ensenyança de l’anglès com a llengua estrangera.
El nostre centre aposta clarament per la relació professional entre el professor i l’alumne, això fa que el professorat estigui molt dedicat al progrés i evolució individual de l’alumne a la classe, així com a les activitats extra-acadèmiques.

Avaluació Contínua

El professor realitza diferents avaluacions de l’alumne durant el trimestre per tal de conèixer el seu progrés dintre del curs i aconsellar-li sobre el seu aprofitament.

Els caps de departament i coordinadors, tant d’Adults com de Junior-Teen, estan disponibles per ajudar els alumnes i orientar-los resolent els seus dubtes.

Taula d’Equivalències amb el MECR

El nostres cursos dels Programes Acadèmics Junior-Teen i d’Adults segueixen les pautes del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).
A la següent taula es mostren les equivalències entre els nivells del MECR i els nostres cursos acadèmics:

Nivell MCERNivell Junior-TeenNivell Adults
A1.1Teen-BasicBeginner
A1.2/2.1Teen Pre-IntermediateElementary
A2.2Teen Pre-IntermediatePre-Intermediate
B1.1Teen IntermediateLow-Intermediate
B1.2Teen IntermediateIntermediate
B2.1Teen Upper-IntermediateUpper-Intermediate
B2.2Teen Upper-IntermediatePre-Advanced
C1.1Teen AdvancedAdvanced
C1.2Teen AdvancedPre-Proficiency
C2Teen ProficiencyProficiency