Cursos Acadèmics Adults

El Programa Acadèmic d’Adults proporciona als alumnes les habilitats productives de comunicació, comprensió oral i escrita, així com els coneixements gramaticals en anglès necessaris en els àmbits professional, acadèmic, social i cultural.
El nostre Programa d’Adults consta de 10 nivells equivalents als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

 • Beginner – A1.1
 • Elementary – A1.2 / A2.1
 • Pre-Intermediate – A2.2
 • Low Intermediate – B1.1
 • Intermediate – B1.2
 • Upper-Intermediate – B2.1
 • Pre-Advanced – B2.2
 • Advanced – C1.1
 • Pre-Proficiency – C1.2
 • Proficiency – C2

En tots els nivells es treballen les àrees necessàries per l’aprenentatge d’un idioma: Speaking (expressió oral), Listening (comprensió oral), Grammar Structures (estructures gramaticals), Reading (comprensió escrita) i Writing (expressió escrita).

Catàleg de cursos

 • Tots
 • Nivell avançat
 • Nivell bàsic
 • Nivell mitj

Estructura dels cursos

El nostre Pla d’Estudis ha estat dissenyat per a que l’alumne pugui seguir els cursos durant tot l’any acadèmic sense interrupció, dintre d’un sistema d’avaluació continuada.

Les classes tenen un nombre limitat d’alumnes, són dinàmiques i participatives, i els estudiants tenen un mateix nivell de coneixements per a facilitar una evolució uniforme.

Cursos del Programa General

Cada nivell o curs anual es compon de 3 mòduls trimestrals amb una càrrega lectiva mínima de 30 hores. Tots els nivells es poden cursar de dues formes:

 • Amb dos dies de classe a la setmana, d’1 hora i mitja per sessió (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).
 • Amb un dia de classe a la setmana, en una sessió única de 3 hores (divendres tarda o dissabtes matí).
Cursos Semi-presencials

Aquests cursos es componen de 15 hores de classe en grup, més 30 hores aproximades d’estudi on-line tutoritzat amb accés als materials del curs.
Les classes presencials grupals es realitzen en sessions d’una hora i mitja setmanal.